Najlepsza darmowa biblioteka online

Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmi

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA WYDANIA: 2020-11-04
ROZMIAR NA PLIK: 7,29
ISBN: 9788381878982
JĘZYK: Polskie
AUTOR: Dobrosława Antonów
CENA: GRATIS

Możesz pobrać książkę Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmi w formacie pdf epub po bezpłatnej rejestracji

Opis:

"Recenzowana publikacja posiada wyjątkowy charakter, wynikający z faktu, iż jest ona księgą jubileuszową dedykowaną Pani prof. dr hab. Wiesławie Miemiec. Pani Profesor jest cenioną badaczką prawa finansowego, autorką licznych prac z zakresu prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, lokalnego prawa podatkowego i finansowania zamówień publicznych. Celem pracy jest uhonorowanie dotychczasowego dorobku Pani Profesor, na który poza wskazanymi osiągnięciami o charakterze publikacyjnym składają się również działalność dydaktyczna i organizacyjna. Prace autorstwa Jubilatki są wielokrotnie cytowane. Była Ona również Autorką licznych opinii oraz ekspertyz przygotowywanych dla Sejmu i Senatu RP, jak również Trybunału Konstytucyjnego. Publikacja będąca przedmiotem recenzji jest dziełem obszernym, na które składają się 54 opracowania przygotowane przez Autorów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Należy przy tym podkreślić fakt, iż w pracy reprezentowane są wszystkie najważniejsze ośrodki naukowe, w których prowadzone są badania z zakresu szeroko ujmowanego prawa finansowego. Prawa, które – co należy zaznaczyć – nieustannie ewoluuje i odpowiada na potrzeby zmieniającej się dynamicznie otaczającej nas rzeczywistości. Dowodem na to jest lektura opracowań ujętych w omawianej monografii, które reprezentują wysoki poziom merytoryczny. Wartością pracy jest również to, iż łączy ona kolejne pokolenia badaczy prawa finansowego, uczniów i Mistrzów, którzy chcąc wyrazić uznanie dla wieloletniej pracy naukowej, ale również dydaktycznej i organizacyjnej Pani Profesor, podjęli się przygotowania interesujących i cennych poznawczo artykułów. Wyrazić należy pogląd, iż poza symbolicznym charakterem, omawiana książka wzbogaci dotychczasowy dorobek doktryny prawa finansowego, stając się źródłem inspiracji, jak również i licznych cytowań". z recenzji, prof. dr hab. Tomasz Nieborak

... ogólne finansów publicznych www.testy-prawnicze ... Regulacje prawne - podatki.gov.pl ... .pl § 1. Pojęcie finansów publicznych Normatywną definicję pojęcia „finanse publiczne" zawiera ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z2013 r. poz. 885 ze zm.). podatków oraz prawa podatkowego Polskie prawo podatkowe nie ma klasycznej części ogólnej. Rolę taką speł-nia Konstytucja RP i po części Ordynacja podatkowa. Przepisy art. 84 i 217 Konstytucji RP są przyk ... Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego ... ... . Przepisy art. 84 i 217 Konstytucji RP są przykładem tego, jak definicja teoretyczna i elementy kon-strukcyjne podatku stały się normami ustawy zasadniczej, wyznaczający- - prawo budżetowe, - fundusze publiczne, - prawo podatkowe, - prawo fi nansowe ubezpieczeń społecznych, - dyscyplinę fi nansów publicznych, - prawo fi nansowe samorządu terytorialnego. dzy z Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego z pokorą wysłuchiwa-liśmy słusznych uwag Profesora dotycz ących naszych ksi ążek, artyku łów czy glos, które dzięki nim uzyskiwały ostateczny „szlif". Mam nadziej ę, że uwag takich Pan Profesor nie będzie miał w odniesieniu do zawartości tej Księgi. Jeżeli jednak coś Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmi . ... Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym . ... Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmi . 185,50 z ... Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec Regulacje prawa finansów publicznych i prawa... Autor: praca zbiorowa ... Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec ... lokalnego prawa podatkowego i finansowania zamówień publicznych. Celem pracy jest uhonorowanie dotychczasowego dorobku Pani Profesor, na który poza wskazanymi ... Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec Prawo finansowe to zbiór przepisów dotyczących publicznej działalności finansowej oraz prywatnej działalności finansowej. W odniesieniu do prawa finansów publicznych będzie to, zatem przede wszystkim zagadnienie akumulacji oraz rozdziału i wydatkowania środków pieniężnych pochodzących z budżetu państwa. Konwencję wielostronną i...